.

Classicale Werkgroep
Kerk en Israël Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland

8 september 2016Waarde collega,Het is binnenkort weer Israëlzondag, dit jaar op 2 oktober. Niet iedereen vindt het gemakkelijk de eredienst op die zondag in te vullen met aandacht voor Israël. Vooral de voortdurende schrijnende politieke situatie tussen de Staat Israël en haar Arabische buren, Palestijnen en anderen, zit ons dwars.
Maar het gaat niet om de Staat, het gaat om Israël, het volk van God. Daarin is ons christelijk geloof geworteld, daar is onze Bijbel geschreven, Oude en Nieuwe Testament. Om die onopgeefbare en onontkoombare verbinding gaat het op Israëlzondag.

Als ik een dienst voorbereid dan kijk ik naar wat de leesroosters aangeven, en dan bedenk ik wat ik daar als thema uit haal. Vervolgens zoek ik liederen uit en werk ik de preek uit. Soms gaat het andersom, dan komt eerst het thema en daarna de lezingen. Wat levert dat concreet voor 2 oktober 2015?

Vanuit het Dienstencentrum hebt u een Handreiking toegestuurd gekregen, U kunt die ook downloaden als pdf-document vanaf www.protestantsekerk.nl > Geroepen tot > Kerk en Israël > Israelzondag. Daarin wordt een aantal mogelijkheden besproken.
Als eerste thema is gekozen tesjoeva bekering, terugkeer, vernieuwing, verandering. Dat is passend, want juist in deze dagen is de synagoge druk bezig met dit thema. 3 oktober begint Rosh haSjana, Nieuwjaar, op 1 Tisjri 5777 en de eerste tien dagen van Tisjri lopen uit op Jom Kippoer, Grote Verzoendag, dit jaar op woensdag 12 oktober. In deze periode gaat het om terugkeer, schuldbelijden, boetedoening, en dan ook vergeving en verzoening. [Geert Cohen Stuart heeft het uittvoerig beschreven in zijn Joodse feesten en vasten (ten Have, 2003)]
Ook in de kerk zijn dit centrale thema's. Sola fide, sola gratia, Luther heeft het terecht benadrukt, en hij had van de rabbijnen kunnen leren dat dat ook in de Joodse traditie onderstreept wordt. Helaas kende hij die niet en dat heeft veel onheil veroorzaakt.
Als lezingen daarbij Deut 10: 12-22 en Rom 12:1-8. In de Handreiking Israelzondag 2016 wordt dit uitvoerig toegelicht.
*
Het Ev Luth rooster geeft: Jer 8: 1-6. 11 9: 2-4.8-9.22-23 ; Ps 138 ; Ef 4: 22-32 ; Mat 9: 1-8
Daarmee wordt hetzelfde thema aangesneden.
Jer 8,9 Jeremia is fel in zijn aanklacht en boeteprediking, maar die zijn altijd bedoeld als oproep tot bekering, terugkeer naar de Eeuwige.
Wie daaraan gehoor geeft en zich bekeert, wie leert horen naar de Eeuwige en zijn leven daardoor laat richten, die mag weten dat de Eeuwige graag vergeeft.
Ps 138 een loflied dat past in de mond van wie teruggekeerd is en vergeving ontvangen heeft. Maar de sprong van de aanklacht van Jeremia naar Ps 138 is niet gering.
Ef 4: 22-32 De oude mens afdoen, de nieuwe aandoen, dat is een andere manier om over hetzelfde thema bekering te spreken
Mt 9: 1-8 Jezus geneest een verlamde, en ook hier is sprake van vergeving van zonden
*
De Handreiking wijkt dus af van het Oecumenisch Leesrooster.
Het Oecumenisch Leesrooster geeft aan:
Hab 3: 1-3.16-19 ; Ps 37: 1-11 ; 2 Tim 1: 6-14 ; Luk 17: 1-10.
Wie deze teksten wil lezen kan de Handreiking 2010 raadplegen (op de zelfde website-pagina).

*
Het Oecumenisch Leesrooster geeft een alternatief: voor 18 sep – 31 oktober teksten uit Genesis over Jakob en Jozef. Voor 2 oktober Gen 29: 1-30: Jakob vlucht en komt bij Laban terecht. Hij trouw Lea en Rachel.
Hierbij zou je misschien kunnen denken aan een parallel tussen Jakob en Israel: door eigen schuld verdreven uit het Land, onder de volken onderdrukt, maar met Gods zegen teruggekomen. Aan 's Heren zegen is 't al gelegen.
Niet zo gemakkelijk dat zuiver te houden.

*

Je kunt natuurlijk ook nog los van de leesroosters een passend thema kiezen en daarbij lezingen bedenken. Zo stelt het Centrum voor Israelstudies in Ede voor
Gen 18: 17-19 (Abraham wordt) Uitgekozen om tot zegen te zijn.
Zie www.centrumvoorisraelstudies.nl .Kortom, er is veel mogelijk. En u hoeft niet alle wielen zelf uit te vinden. Wij zijn graag bereid u te helpen met bij voorbeeld aanvullend materiaal.

Namens de Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht
en de commissie Kerk en Israël Zeist,

Wybrand Ganzevoort
wganzevoort[a]wxs.nl


↑ Top  

© Groep-KEN.net 2020   - Leden -